Ysgol Tregarth

ss-1

News

Summer Courses

Summer Courses

click here for more information


Storiel

Storiel - Summer Family Activities

click here for more information


Pictiwrs Popdy Popcorn

Pictiwrs Popdy Popcorn

click here for more information


Taith Magi Ann a Selog

Taith Magi Ann a Selog

click here for more information


Important dates

Important dates for the term

click here for more information


poster

Eggsiting Activities!

click here for more information


poster

Online School Payments Guidelines

click here for more information


poster

Harvest Festival Meal 16/11/17

Celebrating National Schools Meal Week - click here for more information


poster

Halloween Fun For Families

A cauldron full of activities for children under 12 years old at Storiel, Bangor on 31/10/17 - click here for more information


Urdd Activities Autumn Term 2017

Click here for more information


Additional Learning Needs Fair

Ysgol Eifionydd 14/11/17 - click here for more information


Mabolgampau

12.07.16 Ffarwelio (Welsh only available)

Bydd Mrs Glynys Roberts, Gofalwraig yr ysgol, yn ymddeol eleni ar ôl gweithio dros ugain mlynedd yn ysgol Tregarth. Mae ei chyfraniad ar hyd y blynyddoedd wedi bod yn amhrisiadwy. Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Mrs Glynys Roberts am ei gwasanaeth a chefnogaeth parod ar hyd y blynyddoedd. Er mwyn diolch fe gynhaliwyd yr ysgol wasanaeth gadael yn Neuadd yr ysgol. Mi fydd yr ysgol yn gweld ei cholli.
To see videos of the service click here


Mabolgampau

12.07.16 Gelli Gyffwrdd (Welsh only available)

Cafodd dosbarth Llywelyn ddiwrnod bendigedig yn Gelli Gyffwrdd dydd Mawrth 5ed o Orffennaf. Roedd y diwrnod yn gyfle arbennig i ymlacio a mwynhau’r atyniadau cyffrous sydd yno. Cafodd pawb amser llawn hwyl yn crwydro’r parc yn yr haul, dyma oedd ffordd braf i dreulio dydd Mawrth! Llongyfarchiadau i’r plant am ymddwyn mor dda wrth gynrychioli’r ysgol.

Click here to see more pictures


12.07.16 Croesawu Rhieni a`n Disgyblion Newydd (Welsh only available)

Braint oedd croesawu ein plantos bach newydd a'u rheini i'r ysgol. Edrychwn ymlaen at gael gweithio efo chi mewn partneriaeth lwyddiannus o fis Medi ymlaen.

Hoffem groesawu ddisgyblion newydd i Ysgol Tregarth. Mae Ethan a Rhys wedi ymuno a ni yn nosbarth Idwal am y tymor olaf o’r flwyddyn. Mae Ethan a Rhys wedi setlo i mewn yn wych ac wedi gwneud ffrindiau newydd. Gobeithio y byddant yn hapus iawn yma.


12.07.16 Glan-llyn (Welsh only available)

Eleni aeth disgyblion blynyddoedd 5 a 6 Ysgol Tregarth i wersyll Glan-llyn am y penwythnos. Cafodd y disgyblion lu o brofiadau cofiadwy yn cynnwys y cwrs rhaffau, dringo wal ac adeiladu rafft. Roedd y mwyafrif yn drist o adael Glan-llyn ond eto yn edrych ymlaen at weld eu teuluoedd ar ôl dwy noson oddi cartref. Ac unwaith eto roedd y bwyd yn fendigedig!


30.06.16 Croeso (Welsh only available)

Croeso’n ôl i’r ysgol i Mrs Mared Gwyn-Jones, wedi iddi dreulio cyfnod ar famolaeth yn edrych ar ôl Seirian Rhodd. Mi fydd Mrs Mared Gwyn-Jones yn dod yn ôl atom i ddysgu Blwyddyn 3. Braf eich gweld yn ôl Mrs Gwyn-Jones!

Hefyd hoffem groeso Ms Karen de Waart i staff yr ysgol. Mae Ms Karen de Waart yn dod atom i weithio gyda grwpiau bach o bob dosbarth. Rydym yn siwr y bydd yn hapus iawn yma.

Pob hwyl i Miss Ffion Roberts ar ei chyfnod mamolaeth. Mi fydd y plant yn gweld ei cholli.


Mabolgampau

30.06.16 Mabolgampau (Welsh only available)

Tîm Glas oedd yn llwyddiannus eleni ym mabolgampau'r ysgol, cafwyd ddiwrnod heulog braf i gynnal y mabolgampau. Daeth criw da i wylio’r rasys a champau, roedd y cystadlu mor frwd ag erioed! Diolch i’r rhieni am fod mor barod i gymryd rhan. Diolch i Anti Shirley a’r disgyblion am eu gwaith yn ystod y prynhawn.


Cymru yn y gemau Ewrop!

30.06.16 Cymru yn y gemau Ewrop! (Welsh only available)

Dydd Iau Mehefin 16, daeth pawb i’r ysgol yn gwisgo eu crysau coch i gefnogi Cymru yn y Gemau Ewrop. Codwyd y to yn neuadd yr ysgol wrth ganu’r anthem Gymraeg, roedd pawb yn falch iawn o’u Cymreictod. Er siom y canlyniadau cafwyd amser arbennig yn gwylio’r gêm gan werthu pop corn a diod er mwyn godi arian i noddi disgyblion fydd yn cymryd rhan yn ras yr iaith, mis Gorffennaf.


Gemau Ewrop

30.06.16 Gemau Ewrop

Aeth 12 o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 draw i glwb pêl-droed Bangor yn ddiweddar i gymryd rhan mewn cystadleuaeth Gemau Ewrop 2016. Roedd yr ystafell llawn bwrlwm a brwdfrydedd. Cafwyd y disgyblion gyfleoedd i flasus bwydydd o wledydd ar draws Ewrop, dysgu ffeithiau diddorol am y gwledydd, cymdeithasu ag eraill o ysgolion ar draws Gwynedd a defnyddio TGCh drwy gyfrwng y Gymraeg. Llwyddodd tîm yr Eidal fynd i'r rownd gynderfynol yn ystod yr ail ddiwrnod. Diwrnod gwych!


30.06.16 Gweithdai Samba (Welsh only available)

Ymhen wythnosau mi fydd y Gemau Olympaidd yn Rio wedi’n cyrraedd, felly fe ddaeth Mr Colin Diamond atom i gynnal gweithdai Samba gyda disgyblion blwyddyn 1 i fyny gan greu cyffro drwy’r ysgol. Yn dilyn y gweithdai cafwyd pob dosbarth gyfle i berfformio gan ddefnyddio nifer helaeth o offerynnau. Rhaid canmol brwdfrydedd a pharodrwydd y disgyblion i berfformio hyd eithaf eu gallu, roedd y perfformiadau yn anhygoel. Diolch yn fawr iawn Colin.


30.06.16 Dosbarth Ogwen (Welsh only available)

Cyn ffarwelio â Blwyddyn 6, cawsant y cyfle i fynd ar ddiwrnod anturus i Nant Bwlch yr Haearn yn Llanrwst. Bu’r plant yn sgramblo drwy geunant yn y bore, dringo rhaffau yn y coed yn y prynhawn cyn gwneud ychydig o gyfeiriannu cyn mynd adref. Roedd hi’n ddiwrnod llawn hwyl, antur a chyffro. Diolch yn fawr i griw Nant BH am ddiwrnod bythgofiadwy.


30.06.16 Dosbarth Tryfan Blwyddyn 3 (Welsh only available)

Yn dilyn ein thema 'y trochiad mawr' a'r daith i ymweld â thraethlin traeth Llydan, Rhosneigr mae'r dosbarth bellach wedi ymweld âg acwariwm 'Blue Planet' yn Cheshire Oaks. Cafwyd diwrnod arbennig o dda yn astudio bywyd o dan y dwr a dysgu am gynefinoedd ar draws y byd. Uchafbwyntiau oedd cael teithio ar hyd twnel y siarcod, a gweld deifar yn eu bwydo o dan y dwr. Braf oedd teithio gyda Ysgol Bodfeurig a gweld y plant yn cymdeithasu.

Mae llawer mwy o luniau, fideos a newyddion a chyffro o bob rhan o’r ysgol a’r gymuned ar ein tudalen Twitter @ysgoltregarth – ewch am dro i weld plant y fro!


23.06.16 Gair o'r dosbarth - Dosbarth Tryfan Blwyddyn 3 (Welsh only available)

Yn dilyn ein thema 'y trochiad mawr' a'r daith i ymweld â thraethlin traeth Llydan, Rhosneigr mae'r dosbarth bellach wedi ymweld âg acwariwm 'Blue Planet' yn Cheshire Oaks. Cafwyd diwrnod arbennig o dda yn astudio bywyd o dan y dwr a dysgu am gynefinoedd ar draws y byd. Uchafbwyntiau oedd cael teithio ar hyd twnel y siarcod, a gweld deifar yn eu bwydo o dan y dwr.

Mae llawer mwy o luniau a fideos ar ein tudalen Twitter @YsgolTregarth


26.05.16 Llais Ogwan (Welsh only available)

Llais Ogwan Mai 2016 - click here

Llais Ogwan Mawrth 2016 - click here

Llais Ogwan Chwefror 2016 - click here

Llais Ogwan Ionawr 2016 - click here

Llais Ogwan Rhagfyr 2015 - click here

Llais Ogwan Tachwedd 2015 - click here

Llais Ogwan Hydref 2015 - click here

Llais Ogwan Medi 2015 - click here


23.03.16 Taith Blwyddyn 3 i stadiwm clwb pêl droed dinas Bangor (Welsh only available)

Bu dosbarth Tryfan blwyddyn 3 o dan ofal Mr Walton yn ymweld â stadiwm clwb pêl droed dinas Bangor yn ddiweddar fel rhan o'r thema 'cynllunio dillad chwaraeon'. Cafwyd taith diddorol o amgylch y stadiwm yn cynnwys yr ystafelloedd newid, ardaloedd y cyfryngau a phob un o'r eisteddleoedd tu allan. Hoffai'r dosbarth diolch yn arbennig i Ethan am y croeso ac hefyd i bawb arall sydd ynghlwm â chlwb pêl droed Bangor a wnaeth yr ymweliad mor hoffus a hwylus i'r plant. Mae'r plant bellach yn cadw golwg ar berfformiadau Bangor yn yr uwch gynghrair!


09.11.15 Llongyfarchiadau (Welsh only available)

Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Cerys a Mr Dewi Roberts ar enedigaeth eu merch fach, Nel Siriol. Rydym i gyd yn edrych ymlaen i weld Mrs Cerys Roberts a Nel Siriol yn fuan iawn.


09.11.15 Pnawn Coffi MacMillan (Welsh only available)

Cafwyd ddiwrnod llwyddiannus iawn Dydd Gwener, 2ail o Hydref pan gynhaliwyd pnawn o goffi a chacen i godi arian at elusen hollbwysig, elusen MacMillan. Bu Ms Barnes a’r Cyngor Ysgol yn hynod o brysur yn paratoi ac yn croesawu’r rhieni a theuluoedd yn ystod y prynhawn. Diolch o galon i Ms Barnes, Anti Shirley a’r Cyngor Ysgol am eu gwaith yn ogystal, diolch i bawb a ddaeth i’n cefnogi ac i bawb a fu’n brysur yn coginio cacennau a bisgedi. Dyma air gan y Cyngor:
Rydym yn ddiolchgar i bawb a gefnogodd pnawn coffi MacMillan yn Neuadd yr ysgol. Casglwyd £253 tuag at yr elusen. Asha, Iestyn M, Ryan, Izzy, Iestyn E, Ffion a Kian.


09.11.15 Techniquest (Welsh only available)

Cafodd blant dosbarth Llywelyn a Ffrydlas ymwelwyr o ganolfan Techniquest, Glyndŵr yn ystod yr hanner tymor er mwyn dysgu, arbrofi ac ymchwilio’r esgyrn a’r corff. Roedd yn brofiad gwych. Cafwyd digonedd o amser i arbrofi, chwarae, holi, dysgu am nifer o agweddau gwyddonol. Rydym yn edrych ymlaen i wahodd y tîm to er mwyn dysgu am agweddau eraill.


09.11.15 PC Meirion Williams (Welsh only available)

Cawsom ymweliad gan PC Meirion Williams I addysgu plant y Cyfnod Sylfaen am yr hyn sy’n gywir ac yn anghywir yn yr ysgol, adref ac yn y gymuned. Mae gan PC Meirion Williams ffordd arbennig o gyflwyno’i neges, ac mae’r plant yn deall y gwahaniaeth rhwng yr hyn sy’n gywir ac yn anghywir.


09.11.15 Diolchgarwch (Welsh only available)

Cafwyd amrywiol themâu yn ein cyflwyniadau diolchgarwch eleni eto a'r disgyblion yn morio canu! Braf oedd yr Eglwys leol o dan ei sang a chefnogaeth ein rhieni yn werth y byd! Cafwyd gwledd – o'r plant lleiaf un yn y dosbarth Derbyn hyd at y plant hynaf ym Mlwyddyn 6. Prynhawn gwerth chweil a diolch i bawb!


09.11.15 Ysgol Goedwig (Welsh only available)

Mae dosbarth Tryfan blwyddyn 3 Mr Walton wedi mwynhau 6 sesiwn wythnosol yn ysgol goedwig Castell Penrhyn o dan ofal criw ‘elfennau gwyllt’. Bu’r plant yn dysgu nifer o sgiliau newydd megis creu tân a choginio yn wyllt yn ogystal ag astudio pryfaid a phlanhigion yr ardal. Uchafbwynt i’r plant roedd cael y cyfle i efelychu gwaith celf 3D Andy Goldsworthy a buodd hwn yn sail i wasanaeth i’r ysgol a rhieni a fwynhawyd gan bawb.


09.11.15 Croeso’n ôl (Welsh only available)

Hoffem groesawu Miss Ffion Roberts yn ôl i’r ysgol ar ôl ei chyfnod mamolaeth. Mi fydd Miss Roberts yn addysgu blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 yn ystod cyfnodau CPA.


Caffi Coed-y-Brenin

09.11.15 Caffi Coed-y-Brenin (Welsh only available)

Fel rhan o’n thema ‘Blasus’ cafodd Dosbarth Derbyn fore bendigiedig yng nghaffi Coed-y-Brenin, Bethesda. Roedd yn gyfle i weld yr hyn sy’n diwgydd mewn caffi go iawn a nawr mae pawb wrth eu boddau yn chwarae yng nghaffi’r dosbarth, sef Caffi Idwal. Diolch o galon i staff y caffi am eu croeso cynnes unwaith eto ac am y baned wrth gwrs! Dioclh hefyd i dad Eban (cwmni tacsi Owen’s) am fynd â ni yno ac yn nol yn saff.


06.11.15 Dosbarth Tryfan (Welsh only available)

Mae dosbarth Tryfan blwyddyn 3 wedi mwynhau wythnos llawn dathlu a dysgu am Gymru a chymreictod. Rydym wedi creu stiwdio 'Teledu Tregarth' lle mae'r plant wedi cynllunio a chyflwyno newyddion yr wythnos ac wedi cael sylw gan S4C a Newyddion 9 ar Twitter! Mae'r plant wedi bod yn brysur yn dysgu am hanes Tryweryn a chymdeithas yr iaith yn ogystal â dysgu'r anthem a dylunio crysau chwaraeon newydd i Gymru gyda Mr Walton - cliciwch yma


 

Bookmark and Share

© 2018 Ysgol Tregarth ~ Website by Delwedd