Ysgol Tregarth

ss-1

Llywodraethwyr

Mae aelodau’r Corff Llywodraethol yn gyfrifol, yn ôl y gyfraith, am reolaeth gyffredinol yr ysgol. Maent yn gyfrifol am sicrhau addysg o ansawdd uchel yn yr ysgol trwy gydweithio â’r Pennaeth a’r staff i lunio strategaethau er mwyn sicrhau bod disgyblion yn cyrraedd eu llawn botensial. Diben y corff Llywodraethol yw cynghori, darparu gwybodaeth a chefnogi’r Pennaeth a staff yr ysgol.

Mae’r Llywodraethwyr yn cwrdd o leiaf unwaith y tymor. Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Llywodraethwyr â rhieni ym mis Tachwedd bob blwyddyn.

Os dymunai rhiant drafod mater gyda’r Corff Llywodraethol, dylid gwneud hynny trwy anfon gair yn ysgrifenedig at glerc y Llywodraethwyr.

Y Llywodraethwyr

Cadeirydd Edward Bleddyn Jones Cymunedol
Aelodau'r Pwyllgor Lliwen Jones Pennaeth
Mrs Llinos Williams Athrawon
Mandy Griffiths Rhieni
ADY
Hywel Parry Awdurdod Addysg
Rosemary Williams Sylfaenol
Rhian Owen Sylfaenol
Cyng. Dafydd Owen Awdurdod Addysg
Craig Rockliff Rhieni Cydraddoldeb
Penri Jones Rhieni
James Potter Rhieni


Bookmark and Share

Datganiad Preifatrwydd

© 2023 Ysgol Tregarth ~ Gwefan gan Delwedd