Ysgol Tregarth

ss-1

Llywodraethwyr

Mae aelodau’r Corff Llywodraethol yn gyfrifol, yn ôl y gyfraith, am reolaeth gyffredinol yr ysgol. Maent yn gyfrifol am sicrhau addysg o ansawdd uchel yn yr ysgol trwy gydweithio â’r Pennaeth a’r staff i lunio strategaethau er mwyn sicrhau bod disgyblion yn cyrraedd eu llawn botensial. Diben y corff Llywodraethol yw cynghori, darparu gwybodaeth a chefnogi’r Pennaeth a staff yr ysgol.

Mae’r Llywodraethwyr yn cwrdd o leiaf unwaith y tymor. Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Llywodraethwyr â rhieni ym mis Tachwedd bob blwyddyn.

Os dymunai rhiant drafod mater gyda’r Corff Llywodraethol, dylid gwneud hynny trwy anfon gair yn ysgrifenedig at glerc y Llywodraethwyr.

Y Llywodraethwyr

Cadeirydd Mr Derek Roberts Awd. Addysg
Is gadeirydd Mr Bleddyn Jones Cyfetholedig
Clerc Mrs Mared Gwyn-Jones  
Aelodau'r Pwyllgor Mrs Alison Halliday Pennaeth
Mr Mark Gray Rhiant
Mrs Nikola Gale Rhiant
Ms Mandy Griffiths Rhiant
Ms Helen Bladwell Rhiant
Mr Dafydd Owen Awd. Addysg
Ms Rosemary Williams Sylfaenol
Ms Rhian Williams Sylfaenol
Parchedig John Mathews Sylfaenol
Mrs Llinos Williams Athrawon
Mr Hywel Parry Awdurdod Addysg / Staff Ategol


Bookmark and Share

© 2018 Ysgol Tregarth ~ Gwefan gan Delwedd