Ysgol Tregarth

ss-1

Newyddion

Pecynnau Cinio Iach

Pecynnau Cinio Iach

cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Gweithgareddau'r Pasg i'r Teulu

Gweithgareddau'r Pasg i'r Teulu

cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Sesiwn beicio i blant

Sesiwn beicio i blant

cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Summer Courses

Cyrsiau'r Haf

cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Storiel

Storiel - Gweithgareddau'r Haf i'r Teulu

cliciwch yma am fwy o wybodaeth


doc08217920190329142827
Pictiwrs Popdy Popcorn

Pictiwrs Popdy Popcorn

cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Taith Magi Ann a Selog

Taith Magi Ann a Selog

cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Dyddiadau pwysig

Dyddiadau pwysig ar gyfer y tymor

cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Hwyl efo wyau!

cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Canllaw Taliadau Ar-lein I Ysgolion

cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Cinio Gwyl Cynhaeaf 16/11/17

I ddathlu Wythnos Genedlaethol Prydau Ysgol - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Hwyl Calan Gaeaf i'r Teulu

Lobsgows o weithgareddau i blant o dan 12 oed yn Storiel, Bangor ar 31/10/17 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Gweithgareddau Urdd Tymor yr Hydref 2017

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ffair Wybodaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ysgol Eifionydd 14/11/17 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Mabolgampau

12.07.16 Ffarwelio

Bydd Mrs Glynys Roberts, Gofalwraig yr ysgol, yn ymddeol eleni ar ôl gweithio dros ugain mlynedd yn ysgol Tregarth. Mae ei chyfraniad ar hyd y blynyddoedd wedi bod yn amhrisiadwy. Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Mrs Glynys Roberts am ei gwasanaeth a chefnogaeth parod ar hyd y blynyddoedd. Er mwyn diolch fe gynhaliwyd yr ysgol wasanaeth gadael yn Neuadd yr ysgol. Mi fydd yr ysgol yn gweld ei cholli.
I weld clipiau fideo o’n gwasanaeth cliciwch yma


Mabolgampau

12.07.16 Gelli Gyffwrdd

Cafodd dosbarth Llywelyn ddiwrnod bendigedig yn Gelli Gyffwrdd dydd Mawrth 5ed o Orffennaf. Roedd y diwrnod yn gyfle arbennig i ymlacio a mwynhau’r atyniadau cyffrous sydd yno. Cafodd pawb amser llawn hwyl yn crwydro’r parc yn yr haul, dyma oedd ffordd braf i dreulio dydd Mawrth! Llongyfarchiadau i’r plant am ymddwyn mor dda wrth gynrychioli’r ysgol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


12.07.16 Croesawu Rhieni a`n Disgyblion Newydd

Braint oedd croesawu ein plantos bach newydd a'u rheini i'r ysgol. Edrychwn ymlaen at gael gweithio efo chi mewn partneriaeth lwyddiannus o fis Medi ymlaen.

Hoffem groesawu ddisgyblion newydd i Ysgol Tregarth. Mae Ethan a Rhys wedi ymuno a ni yn nosbarth Idwal am y tymor olaf o’r flwyddyn. Mae Ethan a Rhys wedi setlo i mewn yn wych ac wedi gwneud ffrindiau newydd. Gobeithio y byddant yn hapus iawn yma.


12.07.16 Glan-llyn

Eleni aeth disgyblion blynyddoedd 5 a 6 Ysgol Tregarth i wersyll Glan-llyn am y penwythnos. Cafodd y disgyblion lu o brofiadau cofiadwy yn cynnwys y cwrs rhaffau, dringo wal ac adeiladu rafft. Roedd y mwyafrif yn drist o adael Glan-llyn ond eto yn edrych ymlaen at weld eu teuluoedd ar ôl dwy noson oddi cartref. Ac unwaith eto roedd y bwyd yn fendigedig!


30.06.16 Croeso

Croeso’n ôl i’r ysgol i Mrs Mared Gwyn-Jones, wedi iddi dreulio cyfnod ar famolaeth yn edrych ar ôl Seirian Rhodd. Mi fydd Mrs Mared Gwyn-Jones yn dod yn ôl atom i ddysgu Blwyddyn 3. Braf eich gweld yn ôl Mrs Gwyn-Jones!

Hefyd hoffem groeso Ms Karen de Waart i staff yr ysgol. Mae Ms Karen de Waart yn dod atom i weithio gyda grwpiau bach o bob dosbarth. Rydym yn siwr y bydd yn hapus iawn yma.

Pob hwyl i Miss Ffion Roberts ar ei chyfnod mamolaeth. Mi fydd y plant yn gweld ei cholli.


Mabolgampau

30.06.16 Mabolgampau

Tîm Glas oedd yn llwyddiannus eleni ym mabolgampau'r ysgol, cafwyd ddiwrnod heulog braf i gynnal y mabolgampau. Daeth criw da i wylio’r rasys a champau, roedd y cystadlu mor frwd ag erioed! Diolch i’r rhieni am fod mor barod i gymryd rhan. Diolch i Anti Shirley a’r disgyblion am eu gwaith yn ystod y prynhawn.


Cymru yn y gemau Ewrop!

30.06.16 Cymru yn y gemau Ewrop!

Dydd Iau Mehefin 16, daeth pawb i’r ysgol yn gwisgo eu crysau coch i gefnogi Cymru yn y Gemau Ewrop. Codwyd y to yn neuadd yr ysgol wrth ganu’r anthem Gymraeg, roedd pawb yn falch iawn o’u Cymreictod. Er siom y canlyniadau cafwyd amser arbennig yn gwylio’r gêm gan werthu pop corn a diod er mwyn godi arian i noddi disgyblion fydd yn cymryd rhan yn ras yr iaith, mis Gorffennaf.


Gemau Ewrop

30.06.16 Gemau Ewrop

Aeth 12 o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 draw i glwb pêl-droed Bangor yn ddiweddar i gymryd rhan mewn cystadleuaeth Gemau Ewrop 2016. Roedd yr ystafell llawn bwrlwm a brwdfrydedd. Cafwyd y disgyblion gyfleoedd i flasus bwydydd o wledydd ar draws Ewrop, dysgu ffeithiau diddorol am y gwledydd, cymdeithasu ag eraill o ysgolion ar draws Gwynedd a defnyddio TGCh drwy gyfrwng y Gymraeg. Llwyddodd tîm yr Eidal fynd i'r rownd gynderfynol yn ystod yr ail ddiwrnod. Diwrnod gwych!


30.06.16 Gweithdai Samba

Ymhen wythnosau mi fydd y Gemau Olympaidd yn Rio wedi’n cyrraedd, felly fe ddaeth Mr Colin Diamond atom i gynnal gweithdai Samba gyda disgyblion blwyddyn 1 i fyny gan greu cyffro drwy’r ysgol. Yn dilyn y gweithdai cafwyd pob dosbarth gyfle i berfformio gan ddefnyddio nifer helaeth o offerynnau. Rhaid canmol brwdfrydedd a pharodrwydd y disgyblion i berfformio hyd eithaf eu gallu, roedd y perfformiadau yn anhygoel. Diolch yn fawr iawn Colin.


30.06.16 Dosbarth Ogwen

Cyn ffarwelio â Blwyddyn 6, cawsant y cyfle i fynd ar ddiwrnod anturus i Nant Bwlch yr Haearn yn Llanrwst. Bu’r plant yn sgramblo drwy geunant yn y bore, dringo rhaffau yn y coed yn y prynhawn cyn gwneud ychydig o gyfeiriannu cyn mynd adref. Roedd hi’n ddiwrnod llawn hwyl, antur a chyffro. Diolch yn fawr i griw Nant BH am ddiwrnod bythgofiadwy.


30.06.16 Dosbarth Tryfan Blwyddyn 3

Yn dilyn ein thema 'y trochiad mawr' a'r daith i ymweld â thraethlin traeth Llydan, Rhosneigr mae'r dosbarth bellach wedi ymweld âg acwariwm 'Blue Planet' yn Cheshire Oaks. Cafwyd diwrnod arbennig o dda yn astudio bywyd o dan y dwr a dysgu am gynefinoedd ar draws y byd. Uchafbwyntiau oedd cael teithio ar hyd twnel y siarcod, a gweld deifar yn eu bwydo o dan y dwr. Braf oedd teithio gyda Ysgol Bodfeurig a gweld y plant yn cymdeithasu.

Mae llawer mwy o luniau, fideos a newyddion a chyffro o bob rhan o’r ysgol a’r gymuned ar ein tudalen Twitter @ysgoltregarth – ewch am dro i weld plant y fro!


23.06.16 Gair o'r dosbarth - Dosbarth Tryfan Blwyddyn 3

Yn dilyn ein thema 'y trochiad mawr' a'r daith i ymweld â thraethlin traeth Llydan, Rhosneigr mae'r dosbarth bellach wedi ymweld âg acwariwm 'Blue Planet' yn Cheshire Oaks. Cafwyd diwrnod arbennig o dda yn astudio bywyd o dan y dwr a dysgu am gynefinoedd ar draws y byd. Uchafbwyntiau oedd cael teithio ar hyd twnel y siarcod, a gweld deifar yn eu bwydo o dan y dwr.

Mae llawer mwy o luniau a fideos ar ein tudalen Twitter @YsgolTregarth


26.05.16 Llais Ogwan

Llais Ogwan Mai 2016 - cliciwch yma

Llais Ogwan Mawrth 2016 - cliciwch yma

Llais Ogwan Chwefror 2016 - cliciwch yma

Llais Ogwan Ionawr 2016 - cliciwch yma

Llais Ogwan Rhagfyr 2015 - cliciwch yma

Llais Ogwan Tachwedd 2015 - cliciwch yma

Llais Ogwan Hydref 2015 - cliciwch yma

Llais Ogwan Medi 2015 - cliciwch yma


23.03.16 Taith Blwyddyn 3 i stadiwm clwb pêl droed dinas Bangor

Bu dosbarth Tryfan blwyddyn 3 o dan ofal Mr Walton yn ymweld â stadiwm clwb pêl droed dinas Bangor yn ddiweddar fel rhan o'r thema 'cynllunio dillad chwaraeon'. Cafwyd taith diddorol o amgylch y stadiwm yn cynnwys yr ystafelloedd newid, ardaloedd y cyfryngau a phob un o'r eisteddleoedd tu allan. Hoffai'r dosbarth diolch yn arbennig i Ethan am y croeso ac hefyd i bawb arall sydd ynghlwm â chlwb pêl droed Bangor a wnaeth yr ymweliad mor hoffus a hwylus i'r plant. Mae'r plant bellach yn cadw golwg ar berfformiadau Bangor yn yr uwch gynghrair!


09.11.15 Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Cerys a Mr Dewi Roberts ar enedigaeth eu merch fach, Nel Siriol. Rydym i gyd yn edrych ymlaen i weld Mrs Cerys Roberts a Nel Siriol yn fuan iawn.


09.11.15 Pnawn Coffi MacMillan

Cafwyd ddiwrnod llwyddiannus iawn Dydd Gwener, 2ail o Hydref pan gynhaliwyd pnawn o goffi a chacen i godi arian at elusen hollbwysig, elusen MacMillan. Bu Ms Barnes a’r Cyngor Ysgol yn hynod o brysur yn paratoi ac yn croesawu’r rhieni a theuluoedd yn ystod y prynhawn. Diolch o galon i Ms Barnes, Anti Shirley a’r Cyngor Ysgol am eu gwaith yn ogystal, diolch i bawb a ddaeth i’n cefnogi ac i bawb a fu’n brysur yn coginio cacennau a bisgedi. Dyma air gan y Cyngor:
Rydym yn ddiolchgar i bawb a gefnogodd pnawn coffi MacMillan yn Neuadd yr ysgol. Casglwyd £253 tuag at yr elusen. Asha, Iestyn M, Ryan, Izzy, Iestyn E, Ffion a Kian.


09.11.15 Techniquest

Cafodd blant dosbarth Llywelyn a Ffrydlas ymwelwyr o ganolfan Techniquest, Glyndŵr yn ystod yr hanner tymor er mwyn dysgu, arbrofi ac ymchwilio’r esgyrn a’r corff. Roedd yn brofiad gwych. Cafwyd digonedd o amser i arbrofi, chwarae, holi, dysgu am nifer o agweddau gwyddonol. Rydym yn edrych ymlaen i wahodd y tîm to er mwyn dysgu am agweddau eraill.


09.11.15 PC Meirion Williams

Cawsom ymweliad gan PC Meirion Williams I addysgu plant y Cyfnod Sylfaen am yr hyn sy’n gywir ac yn anghywir yn yr ysgol, adref ac yn y gymuned. Mae gan PC Meirion Williams ffordd arbennig o gyflwyno’i neges, ac mae’r plant yn deall y gwahaniaeth rhwng yr hyn sy’n gywir ac yn anghywir.


09.11.15 Diolchgarwch

Cafwyd amrywiol themâu yn ein cyflwyniadau diolchgarwch eleni eto a'r disgyblion yn morio canu! Braf oedd yr Eglwys leol o dan ei sang a chefnogaeth ein rhieni yn werth y byd! Cafwyd gwledd – o'r plant lleiaf un yn y dosbarth Derbyn hyd at y plant hynaf ym Mlwyddyn 6. Prynhawn gwerth chweil a diolch i bawb!


09.11.15 Ysgol Goedwig

Mae dosbarth Tryfan blwyddyn 3 Mr Walton wedi mwynhau 6 sesiwn wythnosol yn ysgol goedwig Castell Penrhyn o dan ofal criw ‘elfennau gwyllt’. Bu’r plant yn dysgu nifer o sgiliau newydd megis creu tân a choginio yn wyllt yn ogystal ag astudio pryfaid a phlanhigion yr ardal. Uchafbwynt i’r plant roedd cael y cyfle i efelychu gwaith celf 3D Andy Goldsworthy a buodd hwn yn sail i wasanaeth i’r ysgol a rhieni a fwynhawyd gan bawb.


09.11.15 Croeso’n ôl

Hoffem groesawu Miss Ffion Roberts yn ôl i’r ysgol ar ôl ei chyfnod mamolaeth. Mi fydd Miss Roberts yn addysgu blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 yn ystod cyfnodau CPA.


Caffi Coed-y-Brenin

09.11.15 Caffi Coed-y-Brenin

Fel rhan o’n thema ‘Blasus’ cafodd Dosbarth Derbyn fore bendigiedig yng nghaffi Coed-y-Brenin, Bethesda. Roedd yn gyfle i weld yr hyn sy’n diwgydd mewn caffi go iawn a nawr mae pawb wrth eu boddau yn chwarae yng nghaffi’r dosbarth, sef Caffi Idwal. Diolch o galon i staff y caffi am eu croeso cynnes unwaith eto ac am y baned wrth gwrs! Dioclh hefyd i dad Eban (cwmni tacsi Owen’s) am fynd â ni yno ac yn nol yn saff.


06.11.15 Dosbarth Tryfan

Mae dosbarth Tryfan blwyddyn 3 wedi mwynhau wythnos llawn dathlu a dysgu am Gymru a chymreictod. Rydym wedi creu stiwdio 'Teledu Tregarth' lle mae'r plant wedi cynllunio a chyflwyno newyddion yr wythnos ac wedi cael sylw gan S4C a Newyddion 9 ar Twitter! Mae'r plant wedi bod yn brysur yn dysgu am hanes Tryweryn a chymdeithas yr iaith yn ogystal â dysgu'r anthem a dylunio crysau chwaraeon newydd i Gymru gyda Mr Walton - cliciwch yma


 

Bookmark and Share

© 2019 Ysgol Tregarth ~ Gwefan gan Delwedd